کارگاه فقرزدایی به عنوان یک مدل کسب و کار

کارگاه فقرزدایی به عنوان یک مدل کسب و کار


معرفی گزارش
کارگاه فقرزدایی به عنوان یک مدل کسب و کار از سوی دبیرخانه مقابله با فقر و نابرابری آموزشی و اندیشکده سیاستگذاری دانشگاه شریف برگزار می‌گردد. در این کارگاه فقرزدایی سود آور به عنوان راهبردی معرفی‌ خواهد شد که هدف اصلی آن  کسب سود است، اما جمعیت کم‌درآمد را به عنوان بازار هدف انتخاب می‌کند. در این دوره با طراحی این راهبرد تجاری که روشی پایدار برای فقرزدایی است آشنا می‌شوید. تد لندن از اساتید بین‌المللی این حوزه و احمد میدری معاون سابق رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مبانی نظری، تجربه‌ها و اصول بکارگیری این چارچوب را معرفی خواهند کرد. در این قسمت می‌توانید فایل پاورپوینت کارگاه را جهت آشنایی اولیه با مفاهیم دانلود نمایید.دانلود فایل ارائه دکتر احمد میدری / دانلود فایل ارائه پروفسور تد لندن Aligning Business Strategy and Poverty Alleviation ، ترجمه فارسی.pptx
جزییات Portfolio

۱.تفاوت فقرزدائی سود آور با مسئولیت اجتماعی شرکت ها و کارآفرینی اجتماعی ۲.پیشگامان و نظریه پردازان ۳.ویژگی های بازار فقرا ۴.نگاهی به بازار فقرا در ایران ۵.نمونه شرکت سیمکس مکزیک

سرفصل‌های کارگاه