سالنامه دبیرخانه فقر و نابرابری آموزشی

سالنامه دبیرخانه فقر و نابرابری آموزشی

سالنامه فـقر در هـمهء ابـعاد آن، کم و بیش مـبتلابـه اکثر کشورهـاي جـهان اسـت. تـلاش بـراي مـقابـله بـا فـقر و کاسـتن از آلام آن سـالـهاسـت بـه عـنوان چـالشی نـظري و عملی مـطرح اسـت. مـطالـعات نـشان داده در این میان بـرنـامـه ریزي بـراي رفـع فـقر آمـوزشی ،بنیادي تــرین روش بــراي پیشگیري و رهــائی از کلیهء ابعاد فقر و نابرابري  است. 

بـودجـه نـاکافی آمـوزش و پـرورش، عـدم دسـترسی بسیاري از اقـشار کم درآمـد بـه مـدارس بـاکیفیت ،نـارضـایتی مـعلمان از حـقوق و دسـتمزد، نـبود فـضاي مـناسـب و کافی بـراي تحصیل، کمبود مـعلم نسـبت بـه دانـش آمـوز، فـقدان مـهارت و دانـش لازم در میان تـــعـدادي از مـــعـلـمـان، در دســـتـرس نـــبـودن زیرسـاخـت هـاي ارتـباطی بـراي دانـ شآمـوزان مـناطـ قمحـروم، آسیب هـاي اجـتماعی ریز و درشـتی ک هکودکان درگیر آنـها هسـتند، عـدم پـوشـش کامـل پی شدبسـتانی مشکلات عـدیده و مـزمـن کنکور  وتسلط منافع اقتصادي  گروههاي خاص  بر نظام آمـوزشی و تـعارض مـنافـع در سـاخـتار آمـوزش و پـرورش همگی مـسائلی هسـتند که در طـول سـال هـاي مـتمادي شکل گـرفـته و امـروز بـه وضعیتی بـغرنـج تبدیل شده اند.

دبیرخـانـهء مـقابـله بـا فـقر و نـابـرابـري آمـوزشی در شهـریور مـاه 1401 در پی بـرگـزاري هـمایش »فـقر و نـابـرابـري آمـوزشی« فـعالیت خـود را آغـاز نـمود .هـمایش »فـقر و نـابـرابـري آمـوزشی« بـه هـمت چـهار انجــمن علمی جــامــعه شــناسی ایران، مــطالــعات فــرهنگی و ارتــباطــات، انجــمن اقــتصاد ایران و مـطالـعات تطبیقی آمـوزش و پـرورش و 10 سـمن ،خیریه و تشکل هـاي صنفی مـعلمان و بـازنشسـتگان آمـوزش و پـرورش بـرگـزار شـد. مـحورهـاي این هـمایش عـبارت بـودنـد از : مـسائـل و چـالـش هـاي نــظام آمــوزشی در ایران، ســمنهــا و تــجارب مـدرسـه یاري، فـقر آمـوزشی و کودکان بـا نیازهـاي ویژه.

 بـدیهی بـود حـضور این انجـمن هـاي علمی در کنار کـنـشـگـران اجـــتـمـاعی بـــراي  واکـاوي مـــسـائـــل و چـالـش هـاي نـظام آمـوزش و پـرورش در ایران امـروز می تـوانسـت مـقدمـه اي بـاشـد بـراي بـرداشـتن گـام هـاي مـصصم تـر و جـدي تـر در پـرداخـتن بـه مـسائـل و چـالـش هـاي نـظام آمـوزشی کشور.در همین راسـتا و بـ اهــدف پیگیري مــسائــل مــطرج شــده در هــمایش ،دبیرخــانــه دائمی هــمایش فــعالیت هــاي خــود ر ابلافاصله پس از پایان همایش آغاز کرد.

مـتن پیش رو گـزارشی اسـت از عملکرد یک سـالـهء این مجـموعـه و نیز بـرنـامـه هـاي آتی که دبیرخـانـه در بـراي تـحقق اهـداف و چـشم انـداز خـود در سـال 1402 برنامه ریزي کرده است.

برای دانلود کلیک کنید:

سالنامه

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *