تحلیل سیاستگذاری آموزش در ایران با تاکید بر عدالت آموزشی

تحلیل سیاستگذاری آموزش در ایران با تاکید بر عدالت آموزشی


معرفی گزارش
این گزارش بخشی از یافته‌های پژوهش «نابرابری در حوزه آموزش عمومی» است که سال‌های 97-1396 در معاونت رفاه اجتماعی انجام شده است. در این گزارش بر مبنای مروری جامع بر پایگاه‌های داده داخلی و خارجی و نیز محاسبه برخی شاخص‌های جدید، وضعیت نابرابری آموزش در ایران بررسی شده و از میان ابعاد نابرابری آموزشی، عمدتاً نابرابری‌های ناشی از شکاف‌های سکونتی (شهری/روستایی و منطقه‌ای) و در مواردی نابرابری‌های ناشی از وضعیت اقتصادی اجتماعی مدنظر قرار گرفته است همچنین به روند گسترش بخش خصوصی و گونه‌های مختلف خصوصی‌سازی آموزش به عنوان یکی از سازوکارهای طبقاتی شدن آموزش عمومی اختصاص دارد.   _تحلیل سیاست_گذاری آموزش در ایران  

پایش مستمر و ملی وضعیت نابرابری آموزش در ایران، دست کم تا سطح منطق های و شهری- روستایی امروز یکی از ضرورت‌های سیاس تگذاری آموزش در کشور است. در شرایطی که تقریباً تمامی شاخصهای مورد بررسی گویای آن هستند که وضعیت آموزش در مناطق مرزی و استانهای محروم، با میانگین‌های کشوری فاصلۀ زیادی دارد، عدم شفافیت در ارائۀ آمار، سیاستگذاران را دچار فریب میانگین ها خواهد کرد و ضرورت سرمایه گذاری و هزینه کرد دولت در حوزۀ آموزش را کم رنگتر می‌سازد. نظام آموزشی ایران، نیازمند طراحی یک گزارش ملی نابرابری با بهر‌ه گیری از نظرات ترکیبی از کارشناسان آموزشی است که بتواند وضعیت موجود و آیندۀ کشور را در حیطۀ نابرابری به صورت مستمر پایش کند.

معاونت رفاه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی