تحصیل کودکان در خانوارهای کم‌بضاعت
در شرایط دیجیتالی شدن آموزش ناشی از شیوع ویروس کرونا

تحصیل کودکان در خانوارهای کم‌بضاعت
در شرایط دیجیتالی شدن آموزش ناشی از شیوع ویروس کرونا


معرفی گزارش
گزارش حاضر به این امر پرداخته است که تا چه اندازه شکاف دیجیتالی در دسترسی اقشار مختلف مردم به فناوری اطلاعات در کشور وجود دارد و این شکاف دیجیتالی تا چه اندازه با شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی در کشور منطبق است. طبق این گزارش حدود 21 درصد خانوارها اعلام کرده‌اند که امکانات آموزش غیرحضوری را دارا نیستند و استانهای با نرخ بی‌سوادی روستایی بیشتر، دسترسی کمتری به فناوری اطلاعات دارند. تحصیل کودکان در خانوارهای کم‌بضاعت در شرایط دیجیتالی شدن آموزش ناشی از شیوع ویروس کرونا  

شکاف دیجیتالی در ایران بر اساس داده های سال 2020 ، بیش از 80 درصد از مردم در کشور ما کاربر اینترنت هستند و 20 درصد از جمعیت از اینترنت استفاده نمی نمایند (2020.internetworldstats) . از نظر دسترسی به فناوری اطلاعات، 31 درصد مردم کشور فاقد تلفن همراه هوشمند هستند (ایسپا، 1398). 51 درصد از مردم کشور از رایانه شخصی استفاده نمی‌نمایند. از این رقم، 65 درصد خانوارهای روستایی فاقد دسترسی به رایانه شخصی هستند. از نظر دسترسی به اینترنت، 57 درصد خانوارهای روستایی کشور از اینترنت استفاده نم ینمایند. همچنین از نظر سواد استفاده از فناوری اطلاعات، حدود 39 درصد از افراد، فاقد ابتدایی‌ترین مهارت رایانه‌ای (کپی کردن اطلاعات)و حدود 18 درصد از ایشان فاقد ابتدایی‌ترین توانایی استفاه از اینترنت (جستجو و دانلود) هستند (مرکز آمار ایران، 1396 ).

معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی