فقر آموزشی در ایران

فقر آموزشی در ایران


معرفی گزارش
در این گزارش، با بررسی مجموعه‌ای از شاخص‌های معیار در زمینه فقر آموزشی و عوامل موثر بر آن، تصویری از وضعیت فقر آموزشی در سطح ملی و استانی نشان داده شده است. مقادیر شاخص‌های در دسترس نشان می‌دهدکه در زمینه دسترسی و به ویژه در زمینه دستیابی تحصیلی، وضعیت مطلوبی نداریم و این با توجه به مقادیر شاخص‌های موثر بر فقر آموزشی ـ در میان عوامل مستقیم مربوط به خانواده و عوامل مستقیم مربوط به مدرسه ـ چندان دور از انتظار نیست، ضمن اینکه در این ارزیابی به مهمترین نقاط ضعف متولی نظام آموزشی، در زمینه رصد فقر آموزش اشاره کردیم. 85 - فقر آموزشی در ایران 6-5-1400  

نرخ فقر پولی کودکان تحقیقات حا کی از آن است که زندگی در فقر، در کودکی، با عملکرد تحصیلی پایین‌تر از متوسط همراه است که از مهدکودک آغاز می شود و تا دبیرستان گسترش می یابد و منجر به پایین آمدن نرخ اتمام تحصیل می‌شود. نتایج طرح سرشماری کودکان بازمانده، به راهبری معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز نشان می‌دهد که فقر مالی یکی عمده دلایلی است که در اظهارات والدین، علت عدم حضور کودک در مدرسه عنوان شده است. شاخص ایجادشده برای نشان دادن این عامل، درصدی از کودکان(زیر 18 سال)را نشان می دهد که در خانوارهای فقیر زندگی م یکنند 10 و ما آن را با استفاده از دو معیار فقر مختلف اندازه‌گیری کرده ایم. مطابق با داده‌های پایگاه رفاه ایرانیان و بر مبنای شاخص فقر تعریف شده در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، در سال 1399 ، 25 درصد از کودکان در خانوارهای فقیر زندگی می کنند. از منظر این شاخص و آستانه تعریف شده برای آن، بیش از نیمی از کودکان سیستان و بلوچستان در فقر زندگی می‌کنند. استان‌های خراسان شمالی، گلستان، آذربایجان غربی و هرمزگان به ترتیب با مقادیر بالاتر از 30 درصد در رتبه های بعدی قرار دارند. از طرفی استان‌های یزد و تهران نیز با مقادیری کمتر از 10 درصد بهترین استان ها از نظر این شاخص هستند. همچنین محاسبه این شاخص با استفاده از داده‌های هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران سال 1398 و شاخص فقر مشترک مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسامی و معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نشان می دهد که 38 درصد از کودکان زیر 18 سال در خانوارهایی فقیر زندگی می کنند. 11 داده های هزینه -درآمد خانوار از سال 1390 نیز نشان می دهد این نرخ در حال افزایش بوده است.

معاونت رفاه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی