شاخص‌های آموزش

شاخص‌های آموزش


معرفی گزارش
مقایسه ایران با کشورهای منطقه بر اساس سند چشم انداز بیست ساله کشور در سال ۲۰۱۹ 72 - مقايسۀ تطبيقي وضعيت شاخص_هاي آموزشي 14-10-99  

بهترین عملکرد ایران در شاخصهای آموزشی مربوط به میانگین سال‌های مورد انتظار تحصیل مردان است که رتبۀ پنجم را در بین کشورهای منطقه کسب کرده است و بدترین عملکرد ایران در زمینۀ شاخص درصد زنان برخوردار از آموزش متوسطه با رتبۀ 14 و شاخص میانگین سال های تحصیل زنان با رتبۀ 12 در بین کشورهای منطقه است. این دو شاخص به نوعی بیا نکنندۀ نابرابری جنسیتی در حوزۀ آموزش است که لازم است توجه بیشتری به این حوزه صورت گیرد؛ هرگونه بهبود در این شاخص‌ها می تواند میانگین کلی شاخ صهای حوزۀ آموزش را بهبود بخشد و به ارتقای جایگاه ایران در بین کشورهای منطقه کمک کند.

معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی