آزمون‌های PIRLS

آزمون‌های PIRLS


معرفی گزارش

IEA's PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study)

پرلز مطالعه‌ای بین‌المللی در زمینه پیشرفت در خواندن و توانایی‌های زبانی دانش‌آموزان است. این مطالعه توسط انجمن بین‌المللی آموزش و پرورش (IEA) انجام می‌شود.

هدف اصلی مطالعه IEA's PIRLS، سنجش سطح پیشرفت دانش‌آموزان در خواندن و توانایی‌های زبانی آن‌ها در سطح جهانی است. این مطالعه میزان مهارت‌های خواندن و درک مطلب دانش‌آموزان را در سنین 9-10 سالگی در کشورهای مختلف جهان سنجیده و با یکدیگر مقایسه می‌کند. شاخص‌های این مطالعه شامل نتایج خواندن دانش‌آموزان در قالب سوالات چندگزینه و پرسشنامه‌هایی درباره شرایط خانوادگی و آموزشی آن‌ها می‌باشد. در IEA's PIRLS، نمونه‌های تصادفی از دانش‌آموزان در سنین 9-10 ساله در کشورهای مختلف جهان انتخاب می‌شوند. سپس، این دانش‌آموزان در قالب آزمونی که شامل سوالات چندگزینه درباره مهارت‌های خواندن و درک مطلب است، ارزیابی می‌شوند. همچنین، پرسشنامه‌هایی درباره شرایط خانوادگی و آموزشی آن‌ها نیز تکمیل می‌شود. نتایج این مطالعه، سپس برای مقایسه میان کشوری و بین‌المللی استفاده می‌شود. PIRLS-2001،PIRLS-2006،PIRLS-2011،PIRLS-2016،PIRLS-2021