علی اصغر فانی

علی اصغر فانی

عضو شورای سیاستگذاری

عضو شورای عالی آموزش و پرورش، وزیر اسبق آموزش و پرورش