سمانه گلاب

سمانه گلاب

عضو شورای سیاستگذاری و دبیرخانه

دکتری علوم اقتصادی و رئیس گروه مطالعات اقتصادی و رفاه موسسه راهبردی بازنشستگی صبا