همایش مقابله با فقر و نابرابری آموزشی

علی ربیعی : رئیس همایش