گزارش عملکرد

سالنامه دبیرخانه فقر و نابرابری آموزشی

سالنامه فـقر در هـمهء ابـعاد آن، کم و بیش مـبتلابـه اکثر کشورهـاي جـهان اسـت. تـلاش بـراي مـقابـله بـا فـقر و کاسـتن از آلام آن سـالـهاسـت بـه عـنوان چـالشی نـظري و عملی مـطرح اسـت. مـطالـعات نـشان داده در این میان بـرنـامـه ریزي بـراي رفـع فـقر آمـوزشی ،بنیادي تــرین روش بــراي پیشگیري...

بیشتر...